ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ หรือความเป็นผู้นำหมายถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ (The American Heritage Dictionary, 1985: 719) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจากความสำเร็จของผู้นำ ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและศึกษามานานแล้ว เพื่อให้ทราบว่าอะไรคือองค์ประกอบที่จะทำให้ผู้นำมีความสามารถในการเป็นผู้นำหรือผู้นำที่มีประสิทธิผล

การศึกษาภาวะผู้นำจะศึกษาจากลักษณะของผู้นำ (Power) ของผู้นำพฤติกรรมของผู้นำประเภทต่างๆ ในปัจจุบันความหมายของภาวะผู้นำมีหลากหลายและแตกต่างกันดังนี้

  • ความเป็นผู้นำคือการริเริ่มและรักษาโครงสร้างของความคาดหวังและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Stogdill, 1974: 411)
  • ความเป็นผู้นำคือความสามารถในการชี้นำสั่งการหรือชี้นำหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (McFarland, 1979: 303)
  • ความเป็นผู้นำคือศิลปะในการชี้นำผู้คนหรือผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ (Schwartz, 1980: 491)

ภาวะผู้นำ

Leadership, or leadership, refers to the ability to be a leader (The American Heritage Dictionary, 1985: 719), which has been greatly achieved through the success of a leader. Leadership has long been a focus and study. To know what are the elements that will give a leader the ability to become a leader or an effective leader. Leadership studies are based on characteristics of leaders (Power) of leaders, behavior of different types of leaders. Today, the meaning of leadership is varied and different:

Leadership studies are based on characteristics of leaders (Power) of leaders, behavior of different types of leaders. Today, the meaning of leadership is varied and different:

  • Leadership is to initiate and maintain a structure of expectations and relationships among group members (Stogdill, 1974: 411)
  • Leadership is the ability to direct, direct, or direct or influence the behavior of others in order to reach a predetermined destination (McFarland, 1979: 303).
  • Being Leaders are the art of directing people or associates to perform their duties with enthusiasm and willingness (Schwartz, 1980: 491)

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889