ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ฉันถูกถามเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของการเป็นคนดีในองค์กร หรือที่เราเรียกว่า Talent หรือ High Potential ที่จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คำตอบคือต้องมีทั้งความรู้เชิงลึกและเชิงกว้าง

มีทักษะที่มีความพร้อมในการทำงานและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรแต่ละองค์กรจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน แต่มีคุณภาพอย่างหนึ่งที่ทุกคนและทุกองค์กรพูดถึงเหมือนกัน ความสามารถที่แท้จริงขององค์กรต้องมีคุณลักษณะนั้นคือ “ทัศนคติที่ดี”

พนักงานทุกคนในองค์กรควรมีทัศนคติที่ดีด้วย

ทัศนคติคืออะไรถ้าแปลจากพจนานุกรมที่ราชบัณฑิตยสถานเขาแปลง่ายๆว่า “แนวความคิดเห็น” และถ้าเราเติมคำว่า “ดี” เป็น “ทัศนคติที่ดี” ก็จะแปลว่า “ทัศนคติที่ดี” “ความคิดเห็นที่ดี”

ในคำจำกัดความของฉันจากประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานทัศนคติเชิงบวกหมายถึงมุมมองความเข้าใจและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก

ควรหมายถึงคนที่มีความเข้าใจและมุมมองที่ดีมีมุมมองเชิงบวกในเรื่องต่างๆ เข้ามาในชีวิต

มีความเข้าใจผู้อื่นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่น ทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นและจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

แม้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมของคน ๆ นั้น แต่เขาก็จะพยายามเข้าใจว่าเหตุใดและอะไรคือสาเหตุของเขา ประพฤติเช่นนั้นและไม่เพียงเข้าใจปฏิบัติต่อบุคคลนั้นด้วยความสงบและความเข้าใจ

ไม่ใช่เรื่องน่าเอะใจที่จะโทษคนอื่นว่าด่าว่าคนอื่นอย่างผิด ๆ ทั้งๆที่เราไม่เข้าใจเขาเลยด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงแสดงออกในรูปแบบนั้น

I was asked about the key qualities of being a good person in an organization. Or as we call it Talent or High Potential that must be qualified. The answer is both in-depth and broad knowledge.

Has the skills to be ready to work and to behave appropriate to work in the organization. Each organization has its own unique characteristics. But there is one quality that everyone and every organization talk about. The true competence of the organization must have that trait is “Good attitude”

All employees in the organization should also have a positive attitude.


What is attitude if translated from a dictionary at the Royal Institute? “Opinion line” and if we add “good” to “good attitude”, it will mean “good attitude” “good comment”

In my definition, from a long work experience, a positive attitude means perspective, understanding and opinion on matters. That comes into our lives, so people have a positive attitude.

This should refer to people who have a good understanding and perspective who have a positive perspective on matters. Into my life

Understood People with a positive attitude are more likely to understand others. Why does he behave like that? And how will we change our behavior to be able to work with others?

Although he may not like that person’s behavior, he will try to understand why and what is his cause. Do so and do not just understand, treat the person with peace and understanding.

It is not compelling to blame others for misrepresenting others, even though we don’t even understand them why they act in that way.

ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

แนะนำติชม : prosecuritytalk.com

สนับสนุนโดย  macau8889